Kinderergotherapie

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het dagelijkse leven. Kinderen kunnen in het dagelijks en maatschappelijk leven beperkingen ervaren door:

  1. lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen
  2. leer-, gedrags-, of ontwikkelingsproblemen
  3. belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving

 

Wat doet de kinderergotherapeut?

Fijne motoriek

Meestal gaat de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen vanzelf. Een kind leert spelenderwijs om zijn handen en vingers te gebruiken. Soms gaat deze ontwikkeling echter niet vanzelf, het kind heeft moeite om zijn handen en vingers in te zetten en wordt daardoor belemmerd in fijn motorische taken.

Binnen het onderwijs kan dit ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met bv de kleutervaardigheden en het schrijven.

De ergotherapeut stimuleert kinderen in hun fijn motorische ontwikkeling dmv spelletjes en knutselopdrachten, waarbij fijne materialen worden gebruikt zodat de fijne motoriek van het kind wordt getraind.

Bij schrijfproblemen wordt er gewerkt aan de schrijfvoorwaarden en wordt er gerichte schrijftraining gegeven.

 

Planmatig werken

Kinderen moeten (school)taken op zo’n manier kunnen organiseren dat deze binnen de (de door de ouders, leerkracht en het kind zelf) gestelde tijd en met de aanwezige middelen tot een goed einde kan worden gebracht. Het kind moet hiervoor in staat zijn om een plan van aanpak te bedenken, nauwkeurig te werk gaan, een logische volgorde aan houden en het einddoel goed voor ogen houden. Kinderen die moeilijkheden ondervinden in het planmatig werken hebben vaak moeite met: het starten van de opdracht, een taak opdelen in deeltaken, overzichtelijk werken, een logische volgorde aanhouden, zelfstandig (door)werken, de tijd goed indelen, gestructureerd en nauwkeurig werken, het doel van een taak voor ogen houden, plannen van (week)taken, organiseren van hun werkplek/laatje en het aanleren en automatiseren van vaardigheden.

De kinderergotherapeut begeleid het kind en zijn omgeving (ouders/verzorgers, school) om deze vaardigheden te ontwikkelen door middel van training gebaseerd op theorieën van motorisch leren, cognitieve leertheorieën en oplossingsgericht werken.

 

Sensorische integratie

In ons dagelijks leven maken we continue gebruik van de informatie van onze zintuigen. De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is, wordt sensorische integratie genoemd en speelt een belangrijke rol bij het waarschuwen voor gevaar, het richten van de aandacht en het opnemen van informatie.

Bij problemen met de sensorische integratie is het signaal van (veelal) het tast- en evenwichtsgevoel te sterk of te zwak. Hierdoor reageren we alsof we in gevaar verkeren, terwijl dat niet zo is, of we geven deze zintuigprikkels te weinig aandacht, terwijl dat wel zou moeten. We richten onze aandacht op een verkeerde manier en merken onze eigen bewegingen onvoldoende op. Hierdoor gebruiken we de informatie uit onze spieren en gewrichten te weinig en ontstaan er problemen met de concentratie en het aanleren van vaardigheden.

Wanneer een kind start bij de kinderergotherapeut zal er altijd gekeken worden of er eventueel problemen in de sensorische integratie ten grondslag liggen aan het probleem.

 

Advies en voorzieningen

Niet alle problemen zijn op te lossen met behandeling en training. Het kan zijn dat er hulpmiddelen of voorzieningen moeten worden ingezet. Dit kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals schrijfmateriaal, aangepast bestek of een schaar.  Maar het kunnen ook grotere voorzieningen zijn zoals aangepast meubilair, aanpassingen in de woning of op school of voorzieningen betreft de mobiliteit van het kind.

De kinderergotherapeut kan u begeleiden bij het aanvragen van dergelijke voorzieningen. Zij kan problemen analyseren, geschikte voorzieningen zoeken en een inschatting maken of dergelijke voorzieningen vergoed worden door uw zorgverzekeraar, het UWV of de gemeente. Indien nodig kan uw ergotherapeut een schriftelijk advies ter ondersteuning van de aanvraag schrijven.

VOSERGO Kinderergotherapie

Praktijkadres:  Kerkstraat 116, 7553 VX  Hengelo (Esreinschool)

Postadres:       Reggestraat 2, 7555 KL Hengelo

Telefoon:          06-11744156                           

Email:                info@vosergo.nl

KvK: 71901299

AGB code praktijk: 88051770

AGB code therapeut: 88001563

Kwaliteitsregister Paramedici: 99906211690

IBAN: NL15 SNSB 0706 2458 30